Wybierz oddział

Ogłoszenie o przetargu

8.08.2019

W związku z nowym terminem organizacji obozu Oddział Regionalny OS Pomorskie ogłasza nowe postępowanie przetargowe.
Treść ogłoszenia poniżej.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR OSP 1/OBÓZ/2019/12

W CELU POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA  OBOZU SPORTOWEGO W DNIACH 18 - 30 SIERPNIA 2019

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Pomorskie poszukuje wykonawcy opisanego niżej zadania obejmującego realizację usługi wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej tj. 40 uczestników w dniach 18.08.19r. –30.08.19r.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Pomorskie

Ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania 40 uczestnikom obozu sportowego (30 niepełnosprawnych uczestników oraz 10 opiekunów) w terminie 18-30.08.19r. na terenie miejscowości Borsk nad jeziorem Wdzydzkim.

Zakwaterowanie w domkach letniskowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Wyżywienie podawane w stołówce Ośrodka, trzy posiłki dziennie plus podwieczorek. Ważne jest, aby wszystkie posiłki były przygotowane w kuchni Ośrodka. Wszystkie jadłospisy powinnybyć zgodne z normami żywieniowymi i ustalane z kierownikiem obozu.

 1. Specyfikacja innych bardzo ważnych warunków zamówienia, istotnych z punktu widzenia realizacji programu obozu, sprzęt i obiekty sportowe wchodzące w skład całego kompleksu Ośrodka, będące do dyspozycji uczestników obozu:
 • sala z możliwością przeprowadzania wieczorków tanecznych i filmowych wyposażona w sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran
 • boisko do gier zespołowych
 • siłownia, plac zabaw
 • przystań wodna, pomost i miejsce strzeżone do kąpieli
 • wypożyczalnia sprzętu wodnego
 • parking
 1. Sposób przygotowania oferty
 • Oferta powinna być przesłana na formularzu (załącznik nr 2) w języku polskim, zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu, podpisaną przez osobę upoważnioną. Oryginał oferty należy przesłać drogą pocztową na adres zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Oddziału.
 • Wykonawca składa tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej opracowaniem, niezależnie od wyniku postępowania.
 • Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł  w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 • Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy Oferentem a Zapraszającym (załącznik nr 1).
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 sierpnia 2019r. do godziny 14:30
 • Otwarcie ofert, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019r. o godzinie 15:00 w siedzibie Oddziału
 • Ogłoszenie wyboru oferty nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 na stronie internetowej Oddziału http://pomorskie.olimpiadyspecjalne.pl/
 1. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania tego zamówienia, zgodnym z posiadanymi uprawnieniami  określonej działalności.

 1. Kryteria dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zostaną złożone w wyznaczonym terminie i spełnią wymagania formalne.
 • Podstawowym kryterium wyboru jest oferowana cena w stosunku do jakości przedmiotu zamówienia, w korelacji z kryteriami w punkcie nr 3  oferty, a także z ewentualnymi dodatkowymi atrakcjami zaproponowanymi przez oferenta.
 • W toku badania oceny ofert Zamawiający może prosić od Wykonawcy o stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia dotyczące złożonych treści.
 1. Uwagi końcowe i unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie  na każdym etapie  bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia w postępowania, zamawiający nie ponosi jego kosztów. Zamawiający przedstawia w ogłoszeniu projekty umów na realizację zamówienia  (załącznik nr 3).

Wszelkie ewentualne pytania dotyczące oferty należy kierować do Dyrektora Oddziału Romany Chmielewicz tel. 696 477 389, e-mail: [email protected]

*postępowanie realizowane jest w trybie przetargowym zgodnie z zasadami określonymi  w Regulaminie Zamówień Publicznych obowiązującym w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska dostępnym na www.olimpiadyspecjalne.pl

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.